LOGOWANIE

            

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

- podbudowa: szkoła podstawowa,

- nauka trwa 3 lata,

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1500,

- języki obce: niemiecki.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie będzie zajmował się malowaniem ścian, sufitów, powierzchni stolarki oraz ślusarki budowlanej, a także innych elementów wyposażenia i konstrukcji budynku. Zajmuje się on również tapetowaniem. Wykonuje podłogi i inne nawierzchnie z: drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych. Wykonuje posadzki bezspoinowe (jastrychowe) cementowe, lastrykowe i z żywic syntetycznych.

W ramach kształcenia zawodowego uczeń:

 • rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych,
 • rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania,
 • rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych,
 • rozpoznaje materiały budowlane i określa ich zastosowanie,
 • przestrzega zasad sporządzania rysunków budowlanych,
 • wykonuje szkice robocze,
 • rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie,
 • rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych,
 • przestrzega zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi,
 • rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy,
 • rozróżnia środki transportu stosowane w budownictwie,
 • przestrzega zasad transportu i składowania materiałów budowlanych,
 • rozróżnia rodzaje rusztowań oraz przestrzega zasad ich montażu, użytkowania
 • i demontażu,
 • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Na rynku pracy poszukiwani są specjaliści z zakresu prac malarsko – tapeciarskich oraz posadzkarskich.

Praktycznie żadna inwestycja budowlana nie może być ukończona bez wykonania prac wykończeniowych. Pracodawcy w kraju oczekują na profesjonalnie przygotowanych absolwentów  szkół zawodowych.

Po ukończeniu szkoły absolwenci w tym zawodzie są przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania systemów suchej zabudowy,
 • wykonywania robót malarskich,
 • wykonywania robót tapeciarskich,
 • wykonywania robót posadzkarskich,
 • wykonywania robót okładzinowych.

Zatrudnienie możesz znaleźć w:

 • zakładach remontowo – budowlanych,
 • firmach wykonujących roboty wykończeniowe
 • firmach świadczących usługi rozbiórkowe,
 • zakładach usług malarskich
 • możesz również założyć własną działalność gospodarczą w zakresie prac wykończeniowych.

Nauka w zawodzie kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, kwalifikacja:

BUD.11 wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

STOLARZ

- podbudowa: szkoła podstawowa, 

- nauka trwa 3 lata,

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1500,

- języki obce: niemiecki.

Stolarz to rzemieślnik, który wykonuje z drewna meble lub elementy potrzebne w budownictwie i wykończeniu wnętrz. Zawód stolarza wymaga przede wszystkim zdolności manualnych niezbędnych przy wykonywaniu niemal każdej z czynności w tym zawodzie. Ważna jest również wyobraźnia przestrzenna, zdolności matematyczne potrzebne przy wykonywaniu obliczeń (także dobra znajomość geometrii), umiejętność sporządzania i odczytywania rysunków technicznych, dokładność i cierpliwość.

Stolarz wykonuje elementy drewniane lub drewnopodobne na podstawie dokumentacji, rysunków technicznych lub własnych projektów. Stolarz dobiera odpowiednie gatunki drewna lub materiały drewnopodobne, kleje, pokosty, farby i lakiery w zależności od ich właściwości i od przeznaczenia. Precyzyjnie wycina i łączy elementy np. mebli, okleja meble fornirem lub płytami laminowanymi przy pomocy różnego sprzętu (mechanicznego lub ręcznego). Szlifuje i lakieruje powierzchnie drewniane lub drewnopodobne, montuje je w przewidzianym miejscu. Zajmuje się rekonstrukcją oryginalnych, zabytkowych mebli: odtwarza brakujące elementy, konserwuje i odpowiednio zabezpiecza przed szkodnikami

Najważniejsze zadania stolarza to:

 • wykonywanie i konserwacja elementów drewnianych używanych w budownictwie (np. schodów, drzwi, okien, parkietów, szaf wnękowych)
 • wykonywanie i konserwacja mebli zwykłych oraz ozdobnych
 • wykonywanie i konserwacja drewnianych przedmiotów codziennego użytku (np. ramy do obrazów, instrumenty muzyczne)
 • odnawianie i konserwacja drewnianych antyków.

Czynności, które stolarz wykonuje w trakcie pracy:

 • wycinanie elementów drewnianych,
 • łączenie elementów za pomocą kleju, śrub, gwoździ lub zszywek,
 • szlifowanie,
 • heblowanie,
 • frezowanie,
 • oklejanie mebli,
 • lakierowanie, bejcowanie lub malowanie powierzchni drewnianych,
 • montowanie mebli i przymocowywanie ich do ścian.

Stolarz jest jednym z bardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Znajduje się w grupie zawodów o minimalnym poziomie bezrobocia. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że pracodawcy poszukują dobrych stolarzy. W tym zawodzie bardzo liczy się fachowość - umiejętności praktyczne i teoretyczne. Osoby spełniające ten warunek nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

Miejsca pracy stolarza: 

 • place budowy, przemysł meblarski,
 • małe zakłady stolarskie, pracownie konserwacji zabytków,
 • własny warsztat.

Trzyletni cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, kwalifikacja:

DRM.04 wytwarzanie  wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych.

MURARZ-TYNKARZ

- podbudowa: szkoła podstawowa,

- nauka trwa 3 lata,

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1500,

- języki obce: niemiecki.

Celem kształcenia w zawodzie murarz – tynkarz jest przygotowanie absolwenta  do wykonywania prac murarskich i tynkarskich na poziomie robotnika wykwalifikowanego oraz wyposażenia absolwenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia.

Kierunek umożliwia nabycie umiejętności w zakresie:

 • organizowania, użytkowania i stanowiska pracy robót murarskich i tynkarskich oraz czynności pomocniczych z uwzględnieniem przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska,
 • rozróżniania i dobierania materiałów budowlanych murarskich i tynkarskich oraz składowania i transportowania ich na stanowisko pracy,
 • posługiwania się narzędziami, urządzeniami i sprzętem budowlanym nie wymagającym dodatkowych uprawnień,
 • czytania budowlanej dokumentacji technicznej i sporządzania szkiców roboczych,
 • wykonywania robót murarskich i tynkarskich zgodnie z wiedzą budowlaną, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,
 • wykonywania przedmiarów, pomiarów inwentaryzacyjnych i obmiarów robót murarskich i tynkarskich,
 • sporządzania zapotrzebowania i rozliczania materiałów dotyczące stanowiska pracy,
 • oceny jakości materiałów budowlanych i prawidłowości wykonywanych robót.

Zadania zawodowe murarza-tynkarza to:

 • analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie położenia elementów murarskich w budynku,
 • tyczenie fundamentów, ścian nośnych i działowych, łęków i sklepień, filarów, kanałów dymowych i wentylacyjnych oraz innych elementów budynku wykonywanych technologią murarską,
 • ocenianie przydatności materiałów do wykonania robót murarskich,
 • przygotowywanie zapraw murarskich,
 • wykonywanie z różnych materiałów murów oraz tynków,
 • wykonywanie murów z kanałami dymowymi i wentylacyjnymi,
 • wykonywanie łuków i sklepień,
 • układanie izolacji przeciwwilgociowych na wykonywanych ścianach,
 • montowanie izolacji cieplnych i akustycznych na ścianach lub wewnątrz ścian,
 • montowanie i demontowanie rusztowań do robót murarskich.

Przygotowanie zawodowe absolwenta pozwala na zatrudnienie go:

 • na stanowiskach murarsko – tynkarskich w małych i średnich firmach budowlanych,
 • w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Trzyletni cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe:

BUD.12 wykonywanie robót murarskich i tynkarskich oraz uzyskaniem tytułu robotnika wykwalifikowanego w zawodzie murarz – tynkarz.

MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

- podbudowa: szkoła podstawowa,

- nauka trwa 3 lata,

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1500,

- języki obce: niemiecki.

Celem kształcenia w zawodzie monter sieci i instalacji  sanitarnych jest przygotowanie absolwenta do:

 • określania i  usuwania przyczyn awarii,
 • wykonywania prac demontażowych,
 • nadzorowania eksploatacji instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • montażu przewodów, armatury i wyposażenia w pomieszczeniach sanitarnych i kuchniach,
 • montażu instalacji i urządzeń sanitarnych tj. wody zimnej i ciepłej, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych,
 • wykonywania prac związanych z konserwacją i utrzymaniem w należytym stanie technicznym czynnych instalacji sanitarnych.

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych wykonuje zarówno prace przygotowawcze (wykopy ziemne, bruzdy i otwory w murach oraz stropach), jak i prace związane z łączeniem rur stalowych, miedzianych, kamionkowych i z tworzyw sztucznych. Ponadto zajmuje się montażem uzbrojenia instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej, gazowej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, przyborów sanitarnych, urządzeń grzewczych, przyrządów pomiarowych, wykonywaniem izolacji antykorozyjnych, termicznych i przeciwwilgociowych. Napełnia i płucze instalacje oraz przeprowadza próby szczelności. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych usuwa awarie, wykonuje remonty oraz modernizację i konserwację istniejących instalacji sanitarnych. Do wszystkich wymienionych powyżej zadań niezbędne są mu materiały, na które sporządza zapotrzebowanie. Może także, kalkulować koszty robocizny i materiałów.

Monter sieci i instalacji sanitarnych może pracować w pomieszczeniach zamkniętych jak i na wolnym powietrzu. Praca wykonywana jest głównie w obiektach budowlanych o różnym przeznaczeniu, tj. w biurach, piwnicach, pomieszczeniach technicznych, mieszkaniach prywatnych, pomieszczeniach biurowych oraz w nowych budynkach różnego przeznaczenia. Praca ma charakter zespołowy, gdyż większość zadań wymaga ścisłego współdziałania i sprawnej wymiany informacji między poszczególnymi pracownikami lub zespołami pracowniczymi.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie może być zatrudniony na stanowiskach montera instalacji sanitarnych (wodociągowych i ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz gazowych) w:

 • firmach budowlanych i instalacyjnych,
 • warsztatach rzemieślniczych remontowo – montażowych,
 • administracjach domów mieszkalnych.

Może też prowadzić własną firmę instalacyjno-montażową.

Trzyletni cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, kwalifikacja: BUD.09 - wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacja sieci oraz instalacji sanitarnych oraz uzyskaniem tytułu robotnika wykwalifikowanego w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych.Partnerzy