LOGOWANIE

            

MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH

- podbudowa: szkoła podstawowa,

- nauka trwa 3 lata,

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1500,

- języki obce: niemiecki.

Celem kształcenia w zawodzie monter sieci i instalacji  sanitarnych jest przygotowanie absolwenta do:

  • określania i  usuwania przyczyn awarii,
  • wykonywania prac demontażowych,
  • nadzorowania eksploatacji instalacji i urządzeń sanitarnych,
  • montażu przewodów, armatury i wyposażenia w pomieszczeniach sanitarnych i kuchniach,
  • montażu instalacji i urządzeń sanitarnych tj. wody zimnej i ciepłej, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych,
  • wykonywania prac związanych z konserwacją i utrzymaniem w należytym stanie technicznym czynnych instalacji sanitarnych.

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych wykonuje zarówno prace przygotowawcze (wykopy ziemne, bruzdy i otwory w murach oraz stropach), jak i prace związane z łączeniem rur stalowych, miedzianych, kamionkowych i z tworzyw sztucznych. Ponadto zajmuje się montażem uzbrojenia instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej, gazowej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, przyborów sanitarnych, urządzeń grzewczych, przyrządów pomiarowych, wykonywaniem izolacji antykorozyjnych, termicznych i przeciwwilgociowych. Napełnia i płucze instalacje oraz przeprowadza próby szczelności. Monter instalacji i urządzeń sanitarnych usuwa awarie, wykonuje remonty oraz modernizację i konserwację istniejących instalacji sanitarnych. Do wszystkich wymienionych powyżej zadań niezbędne są mu materiały, na które sporządza zapotrzebowanie. Może także, kalkulować koszty robocizny i materiałów.

Monter sieci i instalacji sanitarnych może pracować w pomieszczeniach zamkniętych jak i na wolnym powietrzu. Praca wykonywana jest głównie w obiektach budowlanych o różnym przeznaczeniu, tj. w biurach, piwnicach, pomieszczeniach technicznych, mieszkaniach prywatnych, pomieszczeniach biurowych oraz w nowych budynkach różnego przeznaczenia. Praca ma charakter zespołowy, gdyż większość zadań wymaga ścisłego współdziałania i sprawnej wymiany informacji między poszczególnymi pracownikami lub zespołami pracowniczymi.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie może być zatrudniony na stanowiskach montera instalacji sanitarnych (wodociągowych i ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz gazowych) w:

  • firmach budowlanych i instalacyjnych,
  • warsztatach rzemieślniczych remontowo – montażowych,
  • administracjach domów mieszkalnych.

Może też prowadzić własną firmę instalacyjno-montażową.

Trzyletni cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, kwalifikacja: BUD.09 - wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacja sieci oraz instalacji sanitarnych oraz uzyskaniem tytułu robotnika wykwalifikowanego w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych.Partnerzy