LOGOWANIE

            

MURARZ-TYNKARZ

- podbudowa: szkoła podstawowa,

- nauka trwa 3 lata,

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1500,

- języki obce: niemiecki.

Celem kształcenia w zawodzie murarz – tynkarz jest przygotowanie absolwenta  do wykonywania prac murarskich i tynkarskich na poziomie robotnika wykwalifikowanego oraz wyposażenia absolwenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia.

Kierunek umożliwia nabycie umiejętności w zakresie:

 • organizowania, użytkowania i stanowiska pracy robót murarskich i tynkarskich oraz czynności pomocniczych z uwzględnieniem przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska,
 • rozróżniania i dobierania materiałów budowlanych murarskich i tynkarskich oraz składowania i transportowania ich na stanowisko pracy,
 • posługiwania się narzędziami, urządzeniami i sprzętem budowlanym nie wymagającym dodatkowych uprawnień,
 • czytania budowlanej dokumentacji technicznej i sporządzania szkiców roboczych,
 • wykonywania robót murarskich i tynkarskich zgodnie z wiedzą budowlaną, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,
 • wykonywania przedmiarów, pomiarów inwentaryzacyjnych i obmiarów robót murarskich i tynkarskich,
 • sporządzania zapotrzebowania i rozliczania materiałów dotyczące stanowiska pracy,
 • oceny jakości materiałów budowlanych i prawidłowości wykonywanych robót.

Zadania zawodowe murarza-tynkarza to:

 • analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie położenia elementów murarskich w budynku,
 • tyczenie fundamentów, ścian nośnych i działowych, łęków i sklepień, filarów, kanałów dymowych i wentylacyjnych oraz innych elementów budynku wykonywanych technologią murarską,
 • ocenianie przydatności materiałów do wykonania robót murarskich,
 • przygotowywanie zapraw murarskich,
 • wykonywanie z różnych materiałów murów oraz tynków,
 • wykonywanie murów z kanałami dymowymi i wentylacyjnymi,
 • wykonywanie łuków i sklepień,
 • układanie izolacji przeciwwilgociowych na wykonywanych ścianach,
 • montowanie izolacji cieplnych i akustycznych na ścianach lub wewnątrz ścian,
 • montowanie i demontowanie rusztowań do robót murarskich.

Przygotowanie zawodowe absolwenta pozwala na zatrudnienie go:

 • na stanowiskach murarsko – tynkarskich w małych i średnich firmach budowlanych,
 • w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Trzyletni cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe:

BUD.12 wykonywanie robót murarskich i tynkarskich oraz uzyskaniem tytułu robotnika wykwalifikowanego w zawodzie murarz – tynkarz.

Partnerzy