LOGOWANIE

            

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Kierunek Technik eksploatacji portów i terminali:

-  przygotowuje ucznia do pracy z pasażerem
-  rozwija umiejętności kontaktów interpersonalnych opartych o wiedzę i przepisy związane z obsługą pasażerów we wszystkich miejscach, gdzie możemy spotkać się z podróżnymi (lotniska, dworce kolejowe i autobusowe, porty morskie, ale również kurorty i miejsca wypoczynku)
-  uczy, w jaki sposób zachować się w czasie pracy z osobami będącymi w podróży oraz jak rozwiązywać sytuacje kryzysowe związane z podróżą
-  kładzie nacisk na bezpieczeństwo osób podróżujących oraz na bezpieczeństwo środków transportowych

Uczeń:

-  zdobędzie umiejętności związane z obsługą towarów w całym procesie transportowym, począwszy od pakowania, załadunku, dokumentacji aż do samego transportu
-  pozna środki transportowe, ich wydajności i możliwości,
-  pozna dokumentację, jaka wiąże się z transportowaniem ładunków wszystkich typów.

Technik eksploatacji portów i terminali może znaleźć zatrudnienie jako:

-  pracownik obsługi naziemnej portu lotniczego
-  stewardessa lub steward
-  pracownik obsługi terminala lotniczego, kolejowego i morskiego
-  pracownik kasy biletowej
-  pracownik biura podróży
-  pracownik informacji turystycznej
-  logistyk
-  operator  urządzeń transportu bliskiego, takich jak wózki jezdniowe, suwnice, żurawie (po uzyskaniu odpowiednich uprawnień)

W trakcie nauki w uczniowie zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, kwalifikacja:

SPL.02 Obsługa podróżnych w portach i terminalach 

SPL.03 Obsługa ładunków w portach i terminalach 

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

- podbudowa: gimnazjum,

- nauka trwa 4 lata,

- zajęcia się w godzinach 8.00 ÷ 14.50,

- języki obce: angielski i niemiecki.

W ramach kształcenia zawodowego realizowane są następujące przedmioty:
- biologia i ekologia,
- język obcy zawodowy,
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- ochrona wód,
- prawo i ekonomika w ochronie środowiska,
- ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami,
- gospodarowanie odpadami, ochrona gleb i rekultywacja,
- pracownia badań laboratoryjnych,
- pracownia ochrona środowiska,
- pracownia wspomagania komputerowego prac pomiarowych i badawczych,
- praktyka zawodowa.

KWALIFIKACJE:
K1  Ocena stanu środowiska (R.7.)
K2  Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska (R.8.)

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIKUM NR 8


 

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

- podbudowa: gimnazjum,

- nauka trwa 4 lata,

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1450,

- języki obce: angielski i niemiecki.

W ramach kształcenia zawodowego realizowane są następujące przedmioty:
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- język angielski zawodowy,
- działalność gospodarcza,
- materiałoznawstwo,
- maszyny i urządzenia cyfrowe
- podstawy DTP,
- cyfrowe technologie graficzne,
- rysunek techniczny,
- procesy introligatorskie,
- procesy reprodukcyjne,
- pracownia projektowania i przygotowania cyfrowego,
- pracownia drukowania cyfrowego,
- pracownia rysunku technicznego,
- pracownia druku przestrzennego 3D,
- pracownia introligatorska,
- praktyka zawodowa.

KWALIFIKACJE:
K1 Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowej (AU. 54)
K2 Drukowanie cyfrowe i obróbka druku (AU. 55)

TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ

- nauka trwa 5 lat (szkoła podstawowa),

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1450,

- języki obce: angielski i niemiecki.

W ramach kształcenia zawodowego realizowane są następujące przedmioty:
- BHP i działalność zawodowa,
- język obcy zawodowy,
- sieci komunalne,
- instalacje sanitarne,
- podstawy budownictwa,
- dokumentacja techniczna,
- eksploatacja,
- pracownia sieci i instalacji,
- zajęcia praktyczne.

KWALIFIKACJE:

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

Partnerzy