LOGOWANIE

            

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIKUM NR 8


 

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

- podbudowa: gimnazjum,

- nauka trwa 4 lata,

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1450,

- języki obce: angielski i niemiecki.

W ramach kształcenia zawodowego realizowane są następujące przedmioty:
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- język angielski zawodowy,
- działalność gospodarcza,
- materiałoznawstwo,
- maszyny i urządzenia cyfrowe
- podstawy DTP,
- cyfrowe technologie graficzne,
- rysunek techniczny,
- procesy introligatorskie,
- procesy reprodukcyjne,
- pracownia projektowania i przygotowania cyfrowego,
- pracownia drukowania cyfrowego,
- pracownia rysunku technicznego,
- pracownia druku przestrzennego 3D,
- pracownia introligatorska,
- praktyka zawodowa.

KWALIFIKACJE:
K1 Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowej (AU. 54)
K2 Drukowanie cyfrowe i obróbka druku (AU. 55)

TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ

- nauka trwa 5 lat (szkoła podstawowa),

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1450,

- języki obce: angielski i niemiecki.

W ramach kształcenia zawodowego realizowane są następujące przedmioty:
- BHP i działalność zawodowa,
- język obcy zawodowy,
- sieci komunalne,
- instalacje sanitarne,
- podstawy budownictwa,
- dokumentacja techniczna,
- eksploatacja,
- pracownia sieci i instalacji,
- zajęcia praktyczne.

KWALIFIKACJE:

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

- podbudowa: gimnazjum,

- nauka trwa 4 lata,

- zajęcia się w godzinach 8.00 ÷ 14.50,

- języki obce: angielski i niemiecki.

W ramach kształcenia zawodowego realizowane są następujące przedmioty:
- biologia i ekologia,
- język obcy zawodowy,
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- ochrona wód,
- prawo i ekonomika w ochronie środowiska,
- ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami,
- gospodarowanie odpadami, ochrona gleb i rekultywacja,
- pracownia badań laboratoryjnych,
- pracownia ochrona środowiska,
- pracownia wspomagania komputerowego prac pomiarowych i badawczych,
- praktyka zawodowa.

KWALIFIKACJE:
K1  Ocena stanu środowiska (R.7.)
K2  Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska (R.8.)

TECHNIK MECHANIK

- nauka trwa 5 lat (szkoła podstawowa), 

- zajęcia odbywają się w godzinach 800÷1450,

- języki obce: angielski i niemiecki.

W ramach kształcenia zawodowego realizowane są następujące przedmioty: 
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- język obcy zawodowy,
- podstawy konstrukcji maszyn,
- podstawy elektrotechniki i elektroniki,
- technologia mechaniczna,
- układy sterowania i regulacji,
- obrabiarki,
- procesy obróbki maszyn i urządzeń,
- kontrola przebiegu produkcji maszyn i urządzeń,
- pracownia rysunku technicznego,
- pracownia organizacji nadzoru i procesów produkcji,
- pracownia programowania obrabiarek CNC,
praktyka w zawodzie,
- zajęcia praktyczne.

KWALIFIKACJE:

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających.

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Partnerzy