LOGOWANIE

            

slide

CKZiU Nr 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 W PRZEMYŚLU powstało z połączenia trzech szkół: Zespołu Szkół Mechanicznych i Drzewnych, Zespołu Szkół Informatycznych i Mechatronicznych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego....

slide

PRAKTYKA

Zdobywaj doświadczenie w firmach i zakładach produkcyjnych ...

slide

ZDOBĄDŹ ZAWÓD

Zdobądź ciekawy zawód i zostań liderem na rynku pracy ...

CKZiU Nr1

Nabór do klas pierwszych

 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 

W PRZEMYŚLU

ogłasza nabór do klas pierwszych dla absolwentów szkoły podstawowej,
w roku szkolnym 2020/2021 na następujące kierunki:

TECHNIKUM NR 6:

·         TECHNIK BUDOWNICTWA

·         TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

TECHNIKUM NR 8:

·         TECHNIK INFORMATYK

·         TECHNIK LOGISTYK

·         TECHNIK ELEKTRYK

·         TECHNIK MECHATRONIK

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 6:

·         MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

·         MURARZ-TYNKARZ

·         MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

·         MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

·         ELEKTROMECHANIK

·         STOLARZ

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów.

2. Punkty za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej - maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania.

3. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony
w procentach z:

·         języka polskiego, matematyki - mnoży się przez 0,35

·         języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.

4. Punkty za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów (matematyki, informatyki, techniki) oraz inne osiągnięcia - maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania.

a) w przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

b) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

c) za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać łącznie, co najwyżej 18 punktów

d) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,
w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Aby wygenerować wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy zalogować się do systemu naboru na stronie internetowej www.podkarpacie.edu.com.pl. Login (identyfikator) i hasło otrzymasz w swojej szkole podstawowej. Jeżeli szkoła podstawowa nie założyła dla Ciebie konta powinieneś zrobić to samodzielnie wchodząc na stronę www.podkarpacie.edu.com.pl. Wypełnij formularz, wydrukuj zgłoszenie i daj do podpisu rodzicom (prawnym opiekunom). Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę klas w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać. Wniosek wraz z dokumentami należy zanieść do szkoły ponadpodstawowej, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Wnioski będzie można składać w dwóch etapach:

·         od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły. 

·         od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

·         do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,

·         do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się  za pomocą stron internetowych tych jednostek.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Partnerzy