LOGOWANIE

            

Stowarzyszenie Absolwentów i Pracowników Technikum Nr8 im. Ks. Abp. Ignacego Tokarczuka w Przemyślu

06 czerwca 2008 r. na zebraniu założycielskim, które prowadziła pani Elżbieta Szabłowska, na podstawie art. nr 9 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104) uchwałą nr 1/2008 powołano Stowarzyszenie Absolwentów i Pracowników Technikum nr 8 im. Ks. Abp. Ignacego Tokarczuka z siedzibą w Przemyślu przy ul. Dworskiego 100.

W wyniku kolejnych uchwał wyłoniono Komitet Założycielski (Stanisław Szabłowski, Andrzej Berestecki, Jolanta Borowiec) oraz jednomyślnie zatwierdzono Statut Stowarzyszenia i powołano Zarząd w składzie:

Jolanta Borowiec – prezes Zarządu,

Bernadeta Suchorzepka – wiceprezes Zarządu,

Gabriela Dudek – sekretarz,

Stanisław Szabłowski – skarbnik,

Ryszard Wojnar – członek Zarządu.

22 lipca 2008 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał Stowarzyszenie do KRS pod numerem OOOO310426. Organem sprawującym nadzór nad Stowarzyszeniem jest Prezydent Miasta Przemyśla.

15 grudnia 2011 r. w wyniku uchwały powołano nowy Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

Bernadeta Suchorzepka – prezes Zarządu,

Ireneusz Wiech – wiceprezes Zarządu,

Agnieszka Dyrda – sekretarz,

Ryszard Hano – skarbnik,

Michał Fac – członek Zarządu.

            Cele Stowarzyszenia.

1.  Współdziałanie z Technikum nr 8 im. Ks. Abp. Ignacego Tokarczuka w Przemyślu oraz udzielanie wszechstronnej pomocy w kultywowaniu tradycji szkoły w zakresie kształtowania postaw młodzieży, wpajania i rozwijania patriotyzmu, umacniania szacunku dla wiedzy, pracy prawdy, upowszechniania pamięci i wiedzy 
o patronie Szkoły.

2. Zbieranie i gromadzenie pamiątek i materiałów historycznych związanych z działalnością Szkoły, kombatantów, jej profesorów i wychowanków oraz Stowarzyszenia.

3.   Zachowanie pamięci o wkładzie profesorów i wychowanków Szkoły w działalność na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego.

4. Prowadzenie ewidencji i statystyki dotyczącej absolwentów Szkoły, z uwzględnieniem kariery zawodowej oraz ważnych społecznie osiągnięć.

5.  Utrzymywanie więzi koleżeńskich między członkami Stowarzyszenia, profesorami i wychowankami Szkoły.

6.   Organizowanie spotkań absolwentów poszczególnych klas i roczników oraz zjazdów absolwentów Szkoły.

7.   Wspieranie nowatorskich rozwiązań w zakresie dydaktyki.

8.   Wspieranie rozwoju szkolnictwa, wprowadzanie nowych kierunków kształcenia i ich promowanie.

9.    Propagowanie najnowszych osiągnięć naukowo - technicznych.

10. Prowadzenie profilaktyki zdrowotnej i społecznej. Aktywizacja osób defaworyzowanych.

11.  Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży.

12.  Wspieranie nauki, edukacji, kultury, sztuki oraz oświaty i wychowania.

13.   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

14.  Przeciwdziałanie patologiom społecznym.

15.  Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami ze szczególnym uwzględnieniem Polonii.

16.  Promocja i organizacja wolontariatu i działalności charytatywnej.

17. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

18.  Upowszechnianie praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

19.  Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, zdobywania nowych kwalifikacji przez osoby pozostające bez pracy i zagrożone bezrobociem.

20.  Prowadzenie poradnictwa zawodowego dla uczniów i ich rodzin lub opiekunów prawnych.

21.  Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

22.  Ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz ekologii.

23.  Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.

24.  Upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka, swobód obywatelskich oraz praw wspomagających rozwój demokracji.

25.  Kształtowanie wśród uczniów Szkoły wartości: pracowitości, uczciwości i pracy dla innych w celu równomiernego rozwoju wszystkich członków wspólnoty lokalnej.

26.  Promowanie działań szkół i placówek oświatowo – wychowawczych realizujących atrakcyjne, wartościowe i nowatorskie programy pracy z młodzieżą.

27. Opieka nad uczniami, pracownikami i absolwentami niepełnosprawnymi oraz organizowanie przedsięwzięć integracyjnych.

Partnerzy