LOGOWANIE

            

REKRUTACJA NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

UWAGA! TRWA REKRUTACJA

NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

PROWADZONE PRZEZ CKZIU NR 1

NAUKA W CKZIU NR 1 JEST BEZPŁATNA!

Pobierz:  Wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

INFORMACJE O KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ CKZiU Nr 1

Kwalifikacyjne kursy zawodowe  to nowa forma zdobywania kwalifikacji skierowana do osób dorosłych, umożliwiająca szybkie dokształcenie, zdobycie  zawodu lub zmianę zawodu. Kursy są bezpłatne.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z bezpłatnej oferty uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych w formie zaocznej. Reforma szkolnictwa zawodowego zakłada podniesienie efektywności tego kształcenia oraz dopasowanie go do zmieniających się potrzeb rynków pracy: krajowego, regionalnego czy lokalnego np. poprzez wdrożenie bardziej elastycznych form kształcenia.

Taką formą kształcenia są właśnie kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwiające osobom dorosłym uzyskiwanie lub uzupełnianie kwalifikacji zawodowych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub technikum, jednak bez konieczności ukończenia pełnego kształcenia w tych szkołach. Uzyskiwanie lub uzupełnianie kwalifikacji zawodowych w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywa się w czasie znacznie krótszym niż ma to miejsce w tradycyjnym kształceniu.

Podstawą nowego spojrzenia na kształcenie zawodowe jest wyodrębnienie w poszczególnych zawodach od jednej do trzech kwalifikacji, czyli dokonanie podziału każdego zawodu na zestawy umiejętności (kwalifikacji), które można nabyć bez konieczności ukończenia pełnego kształcenia w technikum lub zasadniczej szkole zawodowej. Kwalifikacyjny kurs zawodowy, w ramach którego można zdobywać te kwalifikacje, jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego, której ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu i w stosunkowo krótkim czasie uzyskanie konkretnych kwalifikacji.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu  ma w swojej ofercie kursy z zakresu kwalifikacji występujących w obrębie 2 zawodów: elektromechanik   pojazdów samochodowych  i  technik pojazdów samochodowych.

W CKZiU Nr 1  będzie można nabyć kwalifikacje w takich zawodach   jak:

Elektromechanik pojazdów samochodowych 

K1: MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
 
Cykl kształcenia: 3 semestry
Tryb nauki: zaoczny
Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum

Symbol cyfrowy zawodu: 741203

Elektromechanik pojazdów samochodowych diagnozuje i naprawia systemy sterowania silnikiem oraz układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Instaluje i uruchamia w samochodzie elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, zabezpieczające i sygnalizacyjne.   Elektromechanik pojazdów samochodowych diagnozuje i naprawia systemy sterowania silnikiem oraz układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Instaluje i uruchamia w samochodzie elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, zabezpieczające i sygnalizacyjne. W szczególności połączone magistralami danych typu: CAL, LIN sprawdza zapłon i światła samochodowe, przeprowadza konserwację, wykonuje naprawy uszkodzonych elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych, posługując się przyrządami pomiarowymi i urządzeniami diagnostycznymi. Podczas pracy posługuje się typowymi narzędziami ślusarskimi, kluczami dynamometrycznymi, wkrętakami z napędem elektrycznym i pneumatycznym oraz specjalistycznymi przyrządami pomiarowymi i diagnostycznymi. Przyjmuje samochody lub zespoły samochodowe do naprawy i sporządza protokół przyjęcia. Metodami diagnostycznymi ustala rodzaj niesprawności i ich przyczyny. Ustala sposób usunięcia niesprawności dotyczącej wymiany zespołu, części zespołu lub ich naprawy. Demontuje zespół, czyści go, weryfikuje, wymienia lub naprawia elementy. Montuje wiązki elektryczne i elementy osprzętu elektrycznego obejmującego urządzenia zasilające, sterujące, sygnalizujące, oświetleniowe i zabezpieczające. Konserwuje instalację urządzeń elektrycznych i elektronicznych samochodu, dokonuje przeglądów okresowych i bieŜącej obsługi układów elektrycznych. Przeprowadza badania diagnostyczne i usuwa usterki układów elektrycznych. Przestrzega wymagań warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu. Dokonuje rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usług naprawczych.

Technik pojazdów samochodowych  

K1: MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
 
K2: MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia: 5 semestrów
Tryb nauki: zaoczny
Dokumenty wymagane do zapisu: świadectwo ukończenia szkoły średniej

Symbol cyfrowy zawodu: 311513

Technik pojazdów samochodowych – to zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Absolwent kuru będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

-         organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

-         oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw;

-         wykonywania napraw pojazdów samochodowych;

-         kontrolowania jakości wykonanych napraw;

-         prowadzenia usług motoryzacyjnych;

-         sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych;

-         prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;

-         kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

-         stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;

-         zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;

-         salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;

-         przedsiębiorstwach transportu samochodowego;

-         przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;

-         firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ORAZ ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Na liście zawodów z przyszłością z pewnością znajdują się te, które mają związek z rozwojem nowych technologii, rozwojem nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi na jej rzecz pracujących. Takim zawodem jest technik pojazdów samochodowych − kierunek związany z diagnostyką, naprawą i obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.  

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego” uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która zda egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające  kwalifikacje w zawodzie. 

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.  

    
Na w/w zawodowe kursy  kwalifikacyjne można się zapisywać:

-osobiście, składając podanie w sekretariacie szkoły

-przesyłając podanie na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Partnerzy